In TAART & CHOCOLADE wordt  gewerkt rond het voorstellen van breuken met behulp van cirkels, rechthoeken... Daarbij wordt ruimschoots gebruik gemaakt van de simulatiemogelijkheden van de computer om het verdelen van cirkels e.d. op een nieuwe manier te benaderen.

Bij het vergelijken ligt het accent op vergelijken van stambreuken.

1. Eerlijk verdelen

Simulatie verdeelsituatie van taart. Voorstelling cirkel.

2. Chocolade

Simulatie verdeelsituatie van reep chocolade. Voorstelling  rechthoeken

3. Stambreuk extra

Stambreuken herkennen op cirkels en rechthoeken. Afleiders : ongelijke/onvolledige verdeling.

4. Echte breuken

Simulatie verdeelsituatie taart. Diverse voorstellingen.

5. Teken

Simulatie. Zelf breuken voorstellen door cirkels/rechthoeken te verdelen en in te kleuren

6. Herken

Diverse voorstellingen herkennen

7. Stuk weg

Ontbrekende en overblijvende stuk van een onvolledige cirkel(rechthoek) als breuk noteren

8. Vergelijk I

simulatie vergelijkingssituatie. Zoek een breuk die kleiner (groter ) is dan 1/ .

9. Vergelijk II

(Stam)breuken vergelijken. Hulpvoorstelling cirkels.

10. Test

Test verworven rekenvaardigheden

Exemplarische beschrijving van één oefenvorm zoals in de handleiding.

1. Eerlijk verdelen

Leerstof :   inzien dat je een verdeling van een cirkel in gelijke delenkan noteren als een (stam)breuk. Kennismaken met enkele vaak voorkomende voorstellingen van breuken als ½  ¼  enz…

Hoewel deze oefenvorm direct aansluit bij het concreet verdelingen  van cirkels/ rechthoeken zoals dat in elke klas plaatsvindt, heeft het werken op de computer een ander karakter.
Bij het concreet verdelen van b;v. een echte taart in 6 gelijke delen zal heel wat aandacht gaan naar ‘hoe moeten we nu eigenlijk snijden om 6 gelijke stukken te krijgen.’   
Bij het werken op de computer speelt dit nu precies helemaal geen rol. Het verdelen zelf gebeurt immers door de computer. De leerling roept één voor één een aantal voorgeprogrammeerde verdelingen op en kijkt of deze voldoet aan de voorwaarden (er moeten b.v. 6 gelijke stukken zijn).
 Bij de voorstellingen die worden aangeboden zijn ook  afleiders :
* b.v. naast een verdeling in 4 gelijke, ook in verdeling in 4 ongelijke delen. In totaal kan worden gekozen tussen 9 verschillende verdelingen van cirkels.
Een dergelijk aanbod is met concreet materiaal moeilijke haalbaar. Bovendien simuleert de computer ook verdelingen (de cirkel in 3, 5, 7) die quasi onmogelijk te realiseren zijn.
Inschakelen van de computer laat dus toe om deze materie breder te benaderen. Door het echte verdelen en het verdelen op de computer complementair in te schakelen bekomt men een maximum effect.

 Verloop

 De leerling krijgt een situatie aangeboden waarin een verdeelsituatie wordt beschreven. Hij moet een verdeling oproepen die past bij de situatie. Bij de eerste opgaven noteert de computer daarbij zelf een breuk. Vanaf opgave 4 moet de leerling de breuk zelf ook noteren.

 Verdieping

 De verdeelsituatie betreft niet één taart maar wel twee stuks die het geheel voorstellen. Die moet de leerling in gelijke stukken verdelen. Er wordt geen breuknotatie gevraagd dit om verwarring voorkomen.

 Integratie - Remediëring

 Twee soorten fouten kunnen optreden :

* de leerling heeft niet goed de beschreven situatie geanalyseerd : hij kiest b.v. een verdeling in gelijke stukken maar die niet past bij het aantal personen beschreven in de opgave. In dat geval geeft de computer een passende foutmelding (“Er zijn te weinig stukken”)
* hij heeft de wijze van noteren van een breuk niet begrepen. Ook nu reageert de computer alert : hij duidt aan welke van beide componenten (teller of noemer) verkeerd is.

Die verkeerd ingevoerde breuk vindt u later terug in de antwoordanalyse. Het is best even die analyse door te nemen om te zien welke fout de leerling precies maakt.