16. In het zwembad II
graphic
  • Anke zwemt deze keer meer dan 1 lengte. Als het beeld stopt, moeten de leerlingen aangeven welke breuk past bij de positie op de getallenlijn.
    Bij de opgaven 1 tot 5 moeten ze enkel het gemengd getal invoeRen. De computer geeft zelf de bijpassende onechte breuk.
    Vanaf opgave 6 moeten de leerlingen beide notatievormen aanvullen.
Wat valt er te leren?
-    Breuken groter dan 1  breuken situeren op de getallenlijn.    Noteren als ‘gemengd getal’ en als ‘breuk’
Flash-instructie
De film illustreert de rol van de getallenlijn. Hij wijst op het verband tussen de ‘positie van Anke in het water’ en de ‘plaats op de getallenlijn’. Ook worden de begrippen ‘gemengd getal’ en ‘onechte breuk’ toegelicht.
Tips
* Ook nu is de flash-simulatie essentieel. Neem ze vooraf eens klassikaal door (beamer, digitaal bord).
* Observeer de leerlingen of ze de aanvullende instructie die de computer geeft ijdens het oefenen wel opmerken:
    - zien ze dat de computer op de getallenlijn de omzetting van ‘geheel’ naar ‘’onechte breuk’ laat ‘knipperen’?
    - kijken ze bij de opgaven 1 tot 5 naar de omzetting van gemengd getal naar breuk zoals die door de computer wordt getoond.
* Het is niet de bedoeling dat de leerlingen na dit scenario het omzetten van gemengd getal naar onechte breuk beheersen. Dat wordt in de volgende scenario’s verder ingeoefend.